Navigácia

Školský poriadok

Školský poriadok

Školský poriadok ZŠ s MŠ Liptovská Teplá

              Úlohou školského poriadku je racionálne rozdelenie úloh, správne využívanie pracovného času a predchádzanie školským a pracovným úrazom.

 
              Dodržiavanie školského poriadku utvára dobré predpoklady na chod školy a jej bezpečnosť. Preto sú všetci zamestnanci a žiaci školy povinní tento vnútorný poriadok dodržiavať.

 

             Riaditeľ školy dňom 1. septembra 2013 vydáva tento školský poriadok  v  súlade s   § 153 Zákona o výchove a vzdelávaní. č. 245/2008 Z. z., zároveň ruší školský poriadok zo dňa 1. septembra 2012. Školský poriadok ZŠ obsahuje osobitnú časť pre školský pozemok, školský klub detí, odbornú učebňu, učebne chémie a chemického kabinetu, telocvičňu a školskú jedáleň.

 

              Vyučovanie je organizované podľa rozvrhu hodín, ktorý je schválený riaditeľom školy. Rozvrh hodín je v každej triede podpísaný triednym učiteľom a riaditeľom školy. Začiatok vyučovania je o 730  hod. Vyučovacia jednotka trvá 45 minút, začína a končí zvonením. Prestávky medzi vyučovacími hodinami sú 5 a 10-minútové, veľká  prestávka nasleduje po druhej vyučovacej hodine a trvá 15 minút. Obedňajšia prestávka je                     po 6. vyučovacej hodine v časovom rozsahu 30 minút.                                                      

 

Časové rozdelenie dňa:

 

  715   -     730   hod.   príchod do školy
  730   -     815   hod.   1. vyučovacia hodina
  815   -     825   hod.   malá prestávka
  825   -     910   hod.   2. vyučovacia hodina
  910   -     925   hod.   veľká prestávka
  925   -   1010   hod.   3. vyučovacia hodina
1010   -   1020   hod.   malá prestávka
1020   -   1105   hod.   4. vyučovacia hodina
1105   -   1110   hod.   malá prestávka
1110   -   1155   hod.   5. vyučovacia hodina
1155   -   1200   hod.   malá prestávka
1200   -   1245   hod.   6. vyučovacia hodina
1245   -   1315   hod.   obedňajšia prestávka
1315   -   1400   hod.   7. vyučovacia hodina
 

 

Článok 1

Práva žiakov

 

 1. Každé dieťa bez jedinej výnimky, bez rozdielu rasy, pohlavia, reči, náboženstva, politického alebo iného presvedčenia, národného alebo sociálneho pôvodu, majetkového alebo iného postavenia jeho rodiča, má právo na bezplatné vzdelávanie.
 2. Každý žiak má právo na vzdelanie zamerané na vývoj jeho osobnosti, rozvoj jeho talentu, rozumových a fyzických schopností a na objektívne hodnotenie. Má právo byť oboznámený s kritériami, podľa ktorých je hodnotený a do týždňa poznať výsledok hodnotenia.
 3. Žiak má právo na jemu zrozumiteľný výklad učiva.
 4. Žiak má právo k danému učivu položiť otázku a dostať na ňu odpoveď.
 5. Žiak má právo na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa i spolužiakov.
 6. Žiaci majú právo zapájať sa podľa záujmu do školou organizovaných záujmových útvarov, školského klubu detí, mimoškolských športových, kultúrnych a iných aktivít, ktoré organizuje škola.
 7. Žiak má právo prostredníctvom svojho zákonného zástupcu písomnou formou požiadať riaditeľa školy o komisionálne skúšky.
 8. Žiak má právo na prestávku, počas ktorej dodržiava pravidlá bezpečnosti.
 9. Žiaci majú právo primerane využívať školské zariadenie, učebne a pomôcky.
 10. Žiak má právo podľa svojich potrieb využívať pomoc triedneho učiteľa, výchovného poradcu, koordinátora drogovej prevencie a školského psychológa.
 11. Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami majú právo byť hodnotení a klasifikovaní podľa odporúčaní zo záverečnej správy z vyšetrenia v CPPPaP alebo ŠPP.
 12. Každý žiak má byť chránený pred všetkými formami zanedbávania, krutosti a využívania.
 13. Žiak má právo byť chránený pred všetkými prejavmi rasizmu a šikanovania alebo akéhokoľvek správania sa, ktorého zámerom je ublíženie žiakovi.
 14. Žiak má právo na všetky ustanovenia, ktoré upravuje § 144 Z. z. č. 245/2008.

 

 

Článok 2

Povinnosti žiakov

 

I. Dochádzka žiakov do školy

 

 1. Žiak je povinný dochádzať na vyučovanie a ostatné podujatia organizované školou pravidelne a načas.
 2. Vyučovanie a podujatia školy môže žiak vymeškať pre chorobu, vážnu udalosť v rodine, pre veľmi nepriaznivé počasie a nepredvídané dopravné pomery.
 3. Ak žiak chýba na vyučovaní z vopred známych dôvodov, je povinný oznámiť to včas triednemu učiteľovi. Ak žiak ostane doma pre nepredvídanú príčinu, rodičia sú povinní oznámiť triednemu učiteľovi príčinu neprítomnosti do 24 hodín.
 4. Z určitých závažných dôvodov môže zákonný zástupca žiaka požiadať o uvoľnenie z vyučovania - z jednej hodiny uvoľňuje príslušný vyučujúci, z jedného dňa triedny učiteľ, z dvoch a viac dní riaditeľ školy po predložení žiadosti.
 5. Každú neúčasť na vyučovaní je žiak povinný ospravedlniť do troch dní hodnoverným dokladom alebo písomným ospravedlnením rodiča, resp. zákonného zástupcu žiaka (maximálne 3-krát za polrok) alebo lekára.
 6. Účasť na vyučovaní nepovinných predmetov a krúžkov pre zapísaných žiakov je povinná.

 

II. Príchod žiakov do školy

 

 1. Žiaci na vyučovanie prichádzajú od 715 hod. tak, aby 5 minút pred začatím prvej vyučovacej hodiny boli na svojom mieste s pripravenými učebnými pomôckami. Na popoludňajšie vyučovacie hodiny a záujmovú činnosť prichádzajú žiaci 5 minút pred začiatkom vyučovania (činnosti). Do budovy vstupujú so súhlasom dozorkonajúceho učiteľa.
 2. Pri vstupe do budovy žiaci odchádzajú do určenej šatne, kde sa prezujú a uložia si vrchné oblečenie a obuv.
 3. Budova školy sa ráno uzavrie o 730 hod. Žiaci, ktorí prídu po tomto termíne, budú do školskej budovy vpustení dozorkonajúcim učiteľom cez prestávky medzi vyučovacími hodinami.

 

III. Správanie sa žiakov na vyučovaní

 

 1. Žiak dochádza na vyučovanie a všetky školské podujatia načas, riadne pripravený, so všetkými učebnicami a školskými potrebami, ktoré podľa rozvrhu potrebuje na vyučovanie. Veci potrebné na hodinu si žiak pripraví cez prestávku, ostatné veci má   v školskej taške.
 2. Žiak má triednym učiteľom určené miesto podľa zasadacieho poriadku, ktoré nesmie v priebehu vyučovania svojvoľne meniť. V prípade, že vyučujúci niektorého predmetu si určí iný zasadací poriadok, žiaci sú povinní ho na danom vyučovacom predmete dodržiavať. V odborných učebniach a dielňach určuje žiakovi miesto príslušný vyučujúci.
 3. Po zazvonení na hodinu je každý žiak na svojom mieste a v tichosti očakáva príchod vyučujúceho.
 1. Pri vstupe a pri odchode učiteľa alebo inej dospelej osoby do triedy sa žiaci postavia.
 2. Žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad i odpovede spolužiakov, aktívne pracuje, nenašepkáva, neodpisuje a nevyrušuje.
 3. Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo opýtať, hlási sa zdvihnutím ruky.
 4. Ak sa žiak na vyučovanie nepripraví, alebo nemá vypracovanú domácu úlohu, ospravedlní sa vyučujúcemu na začiatku hodiny, pričom uvedie dôvod svojej nepripravenosti. Dodatočné ospravedlnenia pri vyvolaní vyučujúci už neuzná.
 5. Domáce úlohy žiaci vypracovávajú doma a neodpisujú ich v škole.
 6. Žiak môže opustiť triedu, telocvičňu, cvičisko, odbornú učebňu, pracovné miesto alebo areál školy len so súhlasom vyučujúceho alebo triedneho učiteľa.
 7. Na školských vychádzkach, exkurziách, výletoch, lyžiarskom a plaveckom výcviku žiaci plnia pokyny vedúceho učiteľa a ostatných pedagogických pracovníkov. Dodržiavajú určené termíny miesta a času sústredenia a svojvoľne sa nevzďaľujú.
 8. Na lekárske vyšetrenie môže žiak odísť buď v sprievode rodiča alebo sám na základe písomného oznámenia rodiča. Pri odchode z vyučovania si žiak vyzdvihne priepustku u triedneho učiteľa, prípadne u iného vyučujúceho. V prípade úrazu alebo nevoľnosti počas vyučovania odchádza žiak na ošetrenie so zodpovednou dospelou osobou. Každý žiak je povinný poskytnúť triednemu učiteľovi telefonický kontakt na svojho zákonného zástupcu.
 9. Žiak udržuje svoje miesto a okolie v čistote a poriadku.
 10. Manipulovať s oblokmi, žalúziami, svetelnými vypínačmi a didaktickou technikou umiestnenou v učebniach môžu žiaci len so súhlasom učiteľa.
 11. Nie je dovolené vykláňať sa z oblokov a vyhadzovať von papiere, odpadky a akékoľvek predmety.
 12. Žiakom sa zakazuje: sadať na parapetné dosky a radiátory, nosiť v budove nebezpečnú obuv (šľapky, dreváky, topánky na vysokom opätku), opúšťať počas vyučovania školskú budovu, dlho sa zdržiavať na WC, behať a ohrozovať spolužiakov, fajčiť a používať alkohol a narkotiká, hrať o peniaze, kĺzať sa po chodbách, spúšťať sa a nakláňať sa nad zábradlím.
 13. Povinnosťou predsedu triedy alebo týždenníka je upozorniť vedenie školy, ak do 5 min. od začiatku vyučovacej hodiny vyučujúci nepríde do triedy.
 14. Žiak do školy nenosí predmety, ktoré na vyučovaní nepotrebuje (napríklad kolieskové korčule, kolobežky, skejty, zvieratá,...) . Ak vyučujúci takýto predmet zistí, žiakovi ho odoberie a vráti rodičovi. Klenoty a väčšie sumy peňazí nosí žiak do školy na vlastnú zodpovednosť. Pri ich odcudzení škola nemusí robiť žiadne opatrenia.
 15. Žiak môže nosiť do školy mobilný telefón na vlastnú zodpovednosť. V čase vyučovania a aj cez prestávky je však povinný mať telefón vypnutý. Zapne ho až po skončení vyučovania a opustení školského areálu. Rovnako sa žiakom zakazuje v škole používať CD prehrávač, MP3 a MP4 prehrávače a iné multimediálne prístroje a techniku. V prípade porušenia tohto nariadenia mu vyučujúci mobilný telefón alebo iný multimediálny prístroj odoberie. Triedny učiteľ mu ho po vyučovaní vráti a urobí záznam do triednej knihy o porušovaní školského poriadku.
 16. V škole sa stanovujú tieto opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog:

- vstup do budovy cudzím osobám sa zakazuje (je možný so súhlasom vedenia školy iba po predchádzajúcom telefonickom dohovore),

- učitelia a ostatní pracovníci školy sú povinní priebežne monitorovať zmeny v správaní dieťaťa, sledovať podozrivé správanie žiakov, či nešíria drogy alebo iné omamné látky.

 1. Vychádzajúc z trestného zákona je v priestoroch školy a školského areálu zakázané:

- prechovávanie, užívanie, predávanie i poskytovanie návykových látok (alkohol, tabak, organické rozpúšťadlá a nelegálne drogy) ako aj ich výroba (včítane surovín na ich výrobu),

- propagovať alebo inak šíriť toxikomániu.

V prípade podozrenia na užitie akejkoľvek návykovej látky (drogy) v záujme ochrany žiaka škola navrhuje nasledovný postup:

- okamžité upovedomenie rodičov,

- odobrať moč na toxikologické vyšetrenie,

- v prípade pozitívnych výsledkov sa odporúča rodičom spolupráca s odbornými inštitúciami (lekár-odborník, psychológ),

- v prípade odmietnutia odberu sa bude podozrenie na užitie drogy považovať za opodstatnené a riaditeľstvo bude postupovať podľa vypracovaného postupu zakotveného v školskom poriadku.

 1. Do priestorov školy a do areálu školy je zakázané nosiť energetické nápoje a požívať ich. Vyučujúci majú právo skontrolovať dodržiavanie tohto zákazu.
 2. V škole sa stanovujú tieto opatrenia proti šikanovaniu a účasti žiaka na šikovaní:

- zakazuje šikanovať, týrať fyzicky alebo psychicky spolužiakov, učiteľov, iných pracovníkov školy alebo ich vystavovať inému druhu násilia,

- zakazuje sa propagovať alebo šíriť násilie, rasizmus a iné druhy intolerancie a xenofóbie.

 1. Žiak má prísne zakázané nosiť do školy zbrane (pištole, nože, dýky,...), nebezpečné predmety (zápalky, zapaľovače,...) a im podobné veci, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie.
 2. Žiakom sa prikazuje:

      - zúčastňovať sa školení a poučení uskutočňovaných školou,

- dodržiavať predpisy a pokyny BOZP, s ktorými boli riadne a preukázateľne oboznámení,

- oznamovať triednemu učiteľovi všetky závady a nedostatky, ktoré ohrozujú bezpečnosť,

      - používať predpísané ochranné pracovné prostriedky.

IV. Správanie sa žiakov cez prestávky

 

 1. Žiak cez malé prestávky opúšťa triedu len v nutných prípadoch.
 2. Žiaci v triedach nenavštevujú spolužiakov. V ojedinelých prípadoch požiadajú dozorkonajúceho učiteľa o vstup do inej triedy.
 3. Malá prestávka je určená na psychohygienu a prípravu na nasledujúcu hodinu.
 4. Cez veľkú prestávku sú žiaci mimo triedy, v určených priestoroch. Organizáciu veľkej prestávky zabezpečuje dozorkonajúci učiteľ.

 

V. Odchod žiakov zo školy

 

 1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si každý žiak uloží svoje veci do školskej tašky, očistí si svoje pracovné miesto a okolie od papierov a iných nečistôt, vyloží stoličku na lavicu a opustí triedu.
 2. Žiak odchádza do šatne, kde sa preobuje, oblečie a uloží obuv (prezuvky). Následne je povinný opustiť školský areál. Škola nenesie zodpovednosť za žiaka, ktorý porušil toto nariadenie.
 3. Za správanie žiaka na verejnosti, počas víkendov, sviatkov a v čase prázdnin zodpovedá jeho zákonný zástupca.

 

VI. Starostlivosť o školské zariadenia, školské potreby, prostredie učební, chodieb

      a školského areálu

 

 1. Žiak je povinný šetriť školskú budovu, všetko vonkajšie a vnútorné zariadenie. Akékoľvek poškodenie z nedbanlivosti alebo úmyselné poškodenie (písanie a rytie do lavíc, stoličiek, stien, stolov; lepenie nálepiek a iných obrázkov, poškodenie tabule, dverí, kľučiek alebo iný spôsob poškodenia školského majetku) je rodič žiaka povinný v plnej miere uhradiť. Ak sa nezistí vinník, vzniknutú škodu nahradí celý kolektív triedy.
 2. Každý žiak je povinný mať učebnice a zošity riadne zabalené. Ak žiak v priebehu školského roka poškodí učebnicu, musí poškodenie uhradiť. Ak učebnicu stratí, musí ju uhradiť v plnej výške alebo nahradiť novou učebnicou.
 3. V triedach, v ktorých sa nachádzajú šesťboxové skrine, platí nasledovné:

- žiak si na začiatku školského roka prevezme skrinku s kľúčom,

- za skrinku je zodpovedný počas celého školského roka,

- do skrinky si ukladá učebné pomôcky na telesnú a športovú výchovu, výtvarnú výchovu, svet práce a techniku, prípadne pomôcky na iné vyučovacie predmety (je zakázané odkladať si do skrinky topánky a prezuvky),

- na konci školského roka odovzdá triednemu učiteľovi nepoškodenú skrinku s kľúčom (v prípade straty kľúča, poškodenia zámku alebo skrinky zaplatí žiak celú sumu).

 

VII. Starostlivosť o zovňajšok

 

 1. Žiak chodí do školy čisto oblečený a v súlade s hygienickými zásadami.
 2. Na hodiny výtvarnej výchovy, pracovnej výchovy a telesnej výchovy si nosí vhodný pracovný a športový úbor.
 3. Žiakovi je zakázané v priestoroch školy nosiť pokrývky hlavy (napr. čiapky, kapucne, šatky,...).

 

VIII. Styk žiaka a rodičov so školou

 

 1. Žiak oslovuje všetkých pracovníkov školy titulom pán – pani. Pri prvom stretnutí počas dňa ich pozdraví.
 2. Stretnutie rodičov žiaka s riaditeľstvom školy a s učiteľmi je možný iba po skončení vyučovania. Vo výnimočných prípadoch cez prestávky alebo na pozvanie učiteľom    v určený čas.

 

 

IX. Výchovné opatrenia

 

Výchovné opatrenia týkajúce sa žiackej knižky neplatia pre ročníky, ktoré používajú internetovú žiacku knižku.

 

 1. Žiak má povinnosť predložiť na vyzvanie učiteľa žiacku knižku, ktorú má počas vyučovacej hodiny pripravenú na lavici.
 2. Ak žiak na vyzvanie vyučujúceho nepredloží žiacku knižku, vyučujúci o tom urobí zápis do pedagogickej dokumentácie.
 3. Zápisy v pedagogickej dokumentácii sa udeľujú za akékoľvek zabúdanie pomôcok na hodinu – učebnica, zošit, rysovacie potreby, žiacka knižka, pracovný odev, úbor na Tv a iné, ktoré presne určí vyučujúci na konkrétny predmet.
 4. Ospravedlnenie vymeškaných hodín rodičom: Neprítomnosť žiaka ospravedlní rodič písomne vo vhodnej forme (musí obsahovať nasledovné údaje: meno žiaka, dátum neprítomnosti, dôvod neprítomnosti a podpis rodiča). V priebehu polroka budú akceptované maximálne tri ospravedlnenia od rodiča.
 5. Hodnotenie neskorých príchodov:
  - pod 15 min – 3-krát Þ 1 vymeškaná hodina
  - nad 15 min Þ 1 vymeškaná hodina
  Túto vymeškanú hodinu tiež môže ospravedlniť rodič (ak žiak ešte nemal 3 ospravedlnenia rodičom).
 6. Pedagogickou radou boli navrhnuté a riaditeľom školy schválené nasledovné výchovné opatrenia (na udelenie postačuje jedna podmienka):

Pochvala triednym učiteľom:
ISCED1:        - za účasť na okresných súťažiach – bez umiestnenia

ISCED2:         - za prospech do 1,5 (bez trojky)     

- za účasť na okresných súťažiach – bez umiestnenia

Pochvala riaditeľom školy:
- za prospech 1,0
- za účasť na okresných súťažiach – s umiestnením na jednom z prvých troch miest
Odmena na konci školského roka pri prospechu do 1,5:
ISCED1:         - pochvalné uznanie

ISCED2:        - knižná poukážka / kniha
Napomenutie triednym učiteľom:
- za 3 zápisy v pedagogickej dokumentácii.
Pokarhanie triednym učiteľom:
- za 4-5 zápisov v pedagogickej dokumentácii,
- za 1-7 neospravedlnených vymeškaných hodín.

- za úmyselné poškodenie majetku školy v sume do 8 €


 

Pokarhanie riaditeľom školy:
- za 6-7 zápisov v pedagogickej dokumentácii,
- za 8-14 neospravedlnených vymeškaných hodín.

 1. Okamžité riaditeľské pokarhanie:

- za úmyselné poškodenie zdravia spolužiaka, šikanovanie spolužiaka (Smernica k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov školy), vulgárne vyjadrovanie, úmyselné poškodenie majetku školy nad 8 € podľa posúdenia pedagogickou radou, krádež vecí v škole, fajčenie, pitie alkoholu a užívanie narkotík v priestoroch školy alebo iný dôvod určený pedagogickou radou.

 

 1. Okamžité zníženie známky zo správania:

- za zhotovenie, šírenie, účasť a akékoľvek publikovanie audio a videozáznamov zhotovené počas vyučovania a v priestoroch areálu školy,

- za opakované šikanovanie spolužiaka.

Správanie žiaka je hodnotené podľa Metodického pokynu č. 22/2011.

Stupeň 1 (veľmi dobré): Žiak dodržiava pravidlá správania a ustanovenia školského poriadku a len ojedinele sa dopúšťa menej závažných previnení.

Stupeň 2 (uspokojivé): Žiak porušuje jednotlivé pravidlá školského poriadku, je prístupný výchovnému pôsobeniu a usiluje sa svoje chyby napraviť. V pedagogickej dokumentácii má 8 – 12 zápisov.

Stupeň 3 (menej uspokojivé): Žiak závažne porušuje pravidlá správania a školský poriadok alebo sa dopúšťa ďalších previnení. V pedagogickej dokumentácii má 13 – 17 zápisov.

Stupeň 4 (neuspokojivé): Žiak sústavne porušuje pravidlá správania a školský poriadok, zámerne narúša korektné vzťahy medzi spolužiakmi a závažnými previneniami ohrozuje ostatných žiakov a zamestnancov školy. V pedagogickej dokumentácii má 18 a viac zápisov.

 1. Za správanie žiaka po skončení vyučovania je zodpovedný zákonný zástupca žiaka.

 

                            

Článok 3

Práva a povinnosti zákonného zástupcu dieťaťa alebo zástupcu zariadenia

 

Tieto práva a povinnosti upravuje §144 Zákona o výchove a vzdelávaní č.245/2008 Z. z. z 22. mája 2008

Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka má právo:

 1. Žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole alebo v školskom zariadení poskytovali deťom a žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania.
 2. Oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy alebo školského zariadenia a školským poriadkom.
 3. Byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa.
 4. Na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa.
 5. Zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.
 6. Vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánom školskej samosprávy.
 7. Byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.

 

 

 

Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka je povinný:

 1. Vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností.
 2. Dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom.
 3. Dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.
 4. Informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania.
 5. Nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil.
 6. Oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu neprítomnosti žiaka v škole. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť žiaka na súťažiach. Neúčasť žiaka na vyučovaní je povinný ospravedlniť písomne najneskôr do troch dní po nástupe žiaka na vyučovanie.

 

 

Článok 4

Odporúčania pre rodičov

 

 1. Rodič by mal pravidelne kontrolovať žiacku knižku alebo zápisníček svojho dieťaťa.
 2. Rodič by nemal rušiť vyučovací proces.
 3. Rodič môže vstupovať do priestorov školskej jedálne a šatní len v nevyhnutných prípadoch, s dovolením službukonajúceho dozoru.
 4. Rodič by nemal povoliť svojmu dieťaťu prinášať do školy veci, ktoré nesúvisia s vyučovacím alebo s výchovným procesom v škole. Zabavené veci si rodič osobne prevezme u triedneho učiteľa alebo vyučujúceho.
 5. Rodič by nemal povoliť svojmu dieťaťu nosiť veci, ktoré by ohrozovali zdravie a bezpečnosť ostatných žiakov alebo pracovníkov školy.

 

 

Článok 5

Práva pedagogických pracovníkov

 

Pedagogický pracovník má právo:

 1. Verejne vyjadriť svoj názor.
 2. Podávať návrhy na zlepšenie práce v škole.
 3. Na ochranu svojej osobnosti.

 

 

Článok 6

Vnútorný poriadok pre školský klub detí (ŠKD)

 

 1. Žiak je do ŠKD prijatý na základe zápisného lístka vyplneného rodičmi a po uhradení stanoveného poplatku podľa platného VZN obce Liptovská Teplá.
 2. Žiak je povinný riadiť sa pokynmi vychovávateľky a plniť jej príkazy.
 3. Za hry, knihy, hračky a iné pomôcky zodpovedá kolektív žiakov, ktorému boli pridelené. Poškodenú pomôcku hradí žiak, ktorý škodu spôsobil.
 4. Na obed chodia žiaci spoločne.
 5. Ak má žiak odísť z ŠKD v iný čas, ako je uvedený na zápisnom lístku, musia to rodičia oznámiť vychovávateľke písomne na osobitnom lístočku, alebo poslať po žiaka osobu, ktorá má písomné poverenie od rodičov.
 6. Za žiaka, ktorý bol na vyučovaní, ale do ŠKD sa nedostavil, vychovávateľka nezodpovedá.

 

 

Článok 7

Vnútorný poriadok pre školskú jedáleň (ŠJ)

 

 1. Žiaci sú povinní zaplatiť stravné lístky do konca predchádzajúceho mesiaca. V prípade, že niekto nezaplatí včas, nemá nárok na obed.
 2. Zakúpiť stravné lístky si žiaci môžu len po vyučovaní, nie ráno pred vyučovaním.
 3. Správanie žiakov v ŠJ v súlade s týmto vnútorným poriadkom školskej jedálne usmerňuje dozorkonajúci učiteľ.
 4. V prípade nevhodného správania sa žiaka v ŠJ, môže byť tento zo ŠJ vykázaný do priestorov chodby a odstravovaný ako posledný, resp. podľa rozhodnutia dozorkonajúceho učiteľa.
 5. V ŠJ je zakázané zdržiavať sa žiakom, ktorí sa nestravujú.
 6. Do školskej jedálne prichádzajú žiaci po ukončení vyučovania, zo ŠKD v sprievode  vychovávateľky pokojne, disciplinovane a usporiadane.
 7. Žiaci si po vstupe do jedálne zoberú tácku a príbor a čakajú v rade, nepredbiehajú sa a zachovávajú ticho. Rešpektujú dozorkonajúceho učiteľa.
 8. Žiak po vydaní obeda pomaly zaujme voľné miesto za stolom, kde sa nerozpráva, na stoličke sa nehojdá.
 9. Po naobedovaní žiak ihneď vstane, zasunie stoličku a odnáša použitý tanier a príbor k určenému okienku.
 10. Pedagogický dozor v ŠJ vykonávajú učitelia. Dbajú na dodržiavanie tohto poriadku všetkými stravníkmi.
 11. V čase vyučovania sa žiaci nesmú zdržiavať v priestoroch ŠJ.
 12. V prípade skráteného vyučovania je možné posunúť výdaj jedla na skoršiu hodinu len po dohode s vedúcou ŠJ. Z hľadiska kapacity (60 miest) sa zabezpečí výdaj jedla podľa ročníkov v 10-minútových časových intervaloch.
 13. Obedy sa nevydávajú do obedára. V prípade nepredvídanej choroby má žiak 1. deň právo na obed, ktorý bude vydaný na tanier pri okienku jeho rodinnému príslušníkovi. Ten si potom jedlo sám presunie do obedára v priestoroch ŠJ.

 

 

 

Tento školský poriadok bol prerokovaný a schválený v pedagogickej rade
dňa 26. 8. 2013.

 

 

 

 

 

 

                                                                                              ........................................................

                                                                                                          Mgr. Ján Markovič

                                                                                                              riaditeľ školy

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Liptovská Teplá
  Hlinisko 320, 034 83 Liptovská Teplá
 • 044 4392223

Mapa